ઓનલાઇન ઓજસ ફોટો અને સહી કન્વર્ટર

આ ઓનલાઇન ઓજસ કન્વર્ટર વેબસાઈટનો ઉપયોગ કરી તમે તમારા ફોટો અને સહીને ઓજસ વેબસાઇટ ઉપર ફોર્મ ભરવા માટે કન્વર્ટ કરી શકો છો અને તે પણ કોઈપણ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કર્યા વિના ઝડપથી અને સરળતાથી.

અમારું એન્ડ્રોઇડ એપ ડાઉનલોડ કરો
Download App
પ્રારંભ કરવા માટે સહી પસંદ કરો
ફાઇલ પસંદ કરો

maximum file size: 10 MB

Drop files here

ઓજસ કન્વર્ટર શા માટે વાપરવું જોઈએ?

આ ઓનલાઈન ઓજસ ફોટો અને સહી કન્વર્ટર વેબસાઇટ તમને મોબાઈલ તેમજ કમ્પ્યુટર માં કોઈ પણ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કર્યા વગર જડપથી અને સરળતાથી તમારા ફોટા અને સહી ને ઓજસ પર અપલોડ કરી સકાય તેવી સાઈજ માં ફ્રી માં થોડીજ ક્ષણમાં બનાવી આપે છે.

Tags: Online OJAS Photo And Signature resize, OJAS online application form Photo And Signature size maker in kb, online OJAS Photo And Signature size reduce, ojas.gujarat.gov.in Photo And Signature size converter, OJAS Photo And Signature resizer, free online OJAS Photo And Signature resizer software, OJAS Photo And Signature resize without software, OJAS Photo And Signature resize in mobile and pc

ભાષા બદલો: English | ગુજરાતી